Wincam FAQ. Program sterujący

    

Pliki G-Code – struktura pliku NC

W przypadku obróbek 3D należy skorzystać z dowolnego programu, który generuje G-Cody w standardzie ISO.
Dane interpretowane przez moduł importujący Wincama to:
X,Y,Z,I,J,R – współrzędne 
F – prędkość posuwu, 
T – numer narzędzia, 
S – obroty – jedne stałe dla całego etapu obróbczego
G0,G1,
G2,G3 – dla łuków zaleca się stosowanie mniejszych łuków składowych<=180 stopni każdy, czyli pełne koło to 2 x łuk 180 stopni. Dla łuku 360 stopni (pełne koło) istnieje możliwość wygenerowania krótkiego wektora, jeśli przybliżenie matematyczne punktu początku i końca będzie nieznacznie się różnić, lub odwrotnie, dla łuku bardzo krótkiego w wyniku zaokrąglenia łuk ten może być zinterpretowany jako pełny okrąg
G59 – Offset,
G77 – powielanie bloków.
G80,G81,G82,G83 – wiercenia
G98, G99 – wyjazd po skończeniu wiercenia – G98 – do Z unoszenia, G99 – do wysokości R
Przykład wiercenia: N70 G98 G82 X15. Y75. Z-20. R5. F582.

Typowe komendy sterujące , np. włącz chłodziwo, korekta długości narzędzia, są ignorowane, ponieważ to Wincam steruje nadrzędnie maszyną. Numery linii nie są wymagane. Potrzebne są tylko do powielania bloków.

Zmiana numeru narzędzia wymaga tylko podania komendy T, np. T6. Maszyna automatycznie odda narzędzie we wrzecionie do przypisanego wcześniej gniazda magazynu, po czym pobierze narzędzie z gniazda nr 6.

Zalecana pierwsza instrukcja dojazdu pod wskazaną współrzędna startową powinna zawierać 3 współrzędne XYZ, przykładowo, dla początku 100,200,0:

G0X100,Y200,Z50 – (dojazd 50mm nad punkt początkowy)
G0Z10 – szybki dojazd nad punkt początkowy
G1Z0F120 (dojazd roboczy do początku 120 mm / min)

Nie zaleca się stosowania jako pierwszej instrukcji tylko jednej współrzędnej, przykładowo:
G0Z50
G0X100Y200
bo maszyna dojedzie najpierw do 0,0,50, potem do 100,200,50, co skutkuje niepotrzebnymi przejazdami w powietrzu.

Powielanie bloków – zalecane tylko przy pisaniu ręcznym. Opisano w części artykułu pt: Jak zastosować w pliku G-code funkcję powielania bloków programowych G77 i offset G59

Jak zastosować funkcję powielania bloków programowych G77 i offset G59 w pliku G-code

Poniżej przykład:
N0003 G0 X-100 Y-100 Z20
N0005 G1 Z-50
N0006 G1 X100 Y100
N0010 G0 Z20
(powtórzenie operacji z przesunięciem dx=300mm)
N0020 G59 X300
N0021 G77 N0003 N0010
(wyzerowanie przesunięcia)
N0022 G59 X0 Y0 Z0

Czy można szybko przenieść aktualne współrzędne maszyny na stały punkt bazowy?

Z posuwu ręcznego można szybko ustawić nową współrzędną punktu bazowego 1 do 7 klikając przycisk Baza 1..7

W przypadku maszyn wyposażonych w więcej niż jeden suport roboczy należy przed operacją wybrać numer suportu, z którego współrzędne będą odczytane.

W jakim programie przygotować ścieżki narzędzia dla obróbki 3D?

W przypadku obróbek 3D należy skorzystać z dowolnego programu, który generuje G-Cody w standardzie ISO. Dane interpretowane przez moduł importujący Wincama to: współrzędne X,Y,Z,I,J,R, prędkość posuwu, numer narzędzia.
Typowe komendy sterujące (np. włącz chłodziwo) są ignorowane, ponieważ to Wincam steruje nadrzędnie maszyną. Tu link do filmu: Import prostej ścieżki 3D napisanej w notaniku.

W jakim programie przygotować ścieżki narzędzia dla obróbki 2D?

Dla większości zastosowań nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznych programów do generowania ścieżek dla obróbek na bazie projektów 2D, ponieważ Wincam potrafi wygenerować ścieżki narzędzia z uwzględnieniem takich parametrów jak: rodzaj ścieżki, zagłębianie, ilość stopni zagłębiania, śrenica frezu, kształt frezu, szybkość obróbcza, rodzaj wejścia w materiał, kierunek obróbki, sortowanie…

Tu linki do filmów:

Po co jest opcja pomiaru materiału i jak działa?

Opcja pomiaru materiału umożliwia proste przeniesienie współrzędnych materiału do projektu w celach:

  • umożliwienia symulacji 3D
  • wizualizacji materiału na polu roboczym maszyny
  • możliwości dalszego ustawienia początku projektu na bazie ustawień materiału
  • wykonania planowania powierzchni materiału

Uwaga! Dojeżdżając do materiału ręcznie lub automatycznie, można od razu ustawiać współrzędne początkowe X,Y,Z bez konieczności wcześniejszego definiowania pozycji materiału.

Jak przygotować plik .ai .dxf .plt aby warstwy były widoczne przy imporcie do Wincam-a jako osobne etapy?

Wincam rozpoznaje etapy poprzez przypisane kolory w projekcie. Przed wyeksportowaniem do pliku ai, dxf czy plt należy zdefiniować osobne kolory dla poszczególnych etapów obróbczych. Kolory należy zdefiniować np. jako czarny, zielony, natomiast nie „jak warstwa”.

Przykładowo:

  • etap 1 – wiercenie otworów – kolor czarny
  • etap 2 – frezowanie otworów – kolor czerwony
  • etap 3 – frezowanie zewnętrznego obrysu – kolor zielony
  • etap 4 – niewykorzystany – pozostałe elementy kolor żółty

Jak działają punkty bazowe od 1-7 oraz osi Z?

Współrzędne punktów bazowych o numerach od 1 do 7 nie są powiązane z projektem i zapisane są w osobnym pliku. Zawierają tylko dane X Y. Wysokość początkowa dla danej bazy natomiast niezależnie zapisywana jest w pliku projektu. Przykładowo mając kilka różnych projektów korzystających z tej samej bazy, w każdym z nich mogą być ustawione różne wysokości początkowe.

Czy możliwe jest ustawienie w projekcie różnych wysokości początkowych dla poszczególnych etapów projektu 2D?

Należy użyć stałych punktów bazowych, które będą mieć zdefiniowane te same współrzędne X,Y natomiast współrzędne początku Z będą różne. Należy wtedy pamiętać o odpowiednio wyższym parametrze unoszenia nad materiałem, aby nie doprowadzić do kolizji narzędzia z obrabianym detalem.

Takich ustawień można używać, przy obróbce 2D, w celu wybrania kieszeni w wyfrezowanym wcześniej zagłębieniu w elemencie tak, aby frez nie pracował w powietrzu.

W nowych wersjach programu Wincam dla danego etapu obróbczego 2D można zdefiniować początkową i końcową wartość zagłębiania. Umożliwia to uniknięcia pustych przejazdów frezu z szybkością roboczą w pustych przestrzeniach. Wartość unoszenia dla tego ustawienia pozostaje bez zmian i obowiązuje od poziomu zero. W tym przypadku już nie ma konieczności stosowania punktów bazowych o różnych wysokościach początkowych, jeśli trzeba zaczynać frezowanie poniżej wysokości początkowej.

Jak działa układ regulacji wysokości palnika w programie dla plazmy

Wincam posiada wbudowany układ regulacji wysokości THC zależnie od napięcia łuku plazmy i jest on w pełni konfigurowalny. Wzrost napięcia łuku powyżej wartości progowej, zdefiniowanej dla danego etapu obróbczego, powoduje uruchomienie procesu obniżania palnika, aż do wyrównania napięcia zadanego z rzeczywistym, spadek natomiast inicjuje proces podnoszenia palnika.

Dodatkowo sterownik obsługuje moduł laserowy do pomiaru wysokości, który wychwytuje różnice między punktem referencyjnym na blasze a punktami początkowymi kolejnych obiektów. Po pomiarze laserowym, gdy rozpocznie się proces palenia, dalszą funkcję stabilizacji wysokości przejmuje wbudowany THC.

Link do krótkiego filmu: Działanie plazmy w praktyce

Powrót